Relvaluba

Nõuded taotlejale

Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aasta vanuselt.

Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • pass või ID-kaart
 • elamisluba (välismaalane)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõendi
 • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm
 • jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks)

Riigilõivu määrad:

 • Relvasoetamisloa taotluse läbivaatamine - 200 eek
 • Relvasoetamisloa pikendamine - 50 eek
 • Relvaloa väljastamine - 200 eek
 • Relvaloa vahetamine - 50 eek
 • Paralleelrelvaloa väljastamine - 200 eek
 • Relvakandmisloa väljstamine - 200 eek
 • Relvaeksam - 200 eek
 • Euroopa tulirelvapass (kehtib ainult koos relvaloaga) - 200 eek

Relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks peab pöörduma elukohajärgsesse prefektuuri. Prefektuuris kirjutab relvasoetamisloa taotleja avalduse, kuhu kirjutab andmed ostetava relva liigi, otstarbe ja relva hoiukoha kohta.

Relvaluba väljastatakse pärast soetatud relva registreerimist politseiasutuses. Selleks peab olema tasutud riigilõiv relvaloa väljastamise eest.

NB! Enne relva soetamiseks prefektuuri pöördumist, oleks kasulik tutvuda relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate asjaoludega.

relvaluba

Paralleelrelvaloa taotlemine

Füüsilisele isikule kuuluva relva kohta võidakse väljastada mitu relvaluba. Relvaluba, mis on väljastatud füüsilisele isikule, kes ei ole relva omanik, nimetatakse paralleelrelvaloaks. Paralleelrelvaluba antakse ühele või kahele füüsilisele isikule juhul, kui relvaomanik on andnud kirjaliku nõusoleku temale kuuluva relva kasutamiseks konkreetselt näidatud isiku või isikute poolt.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • avaldus (täidetakse koha peal), kuhu märgitakse konkreetse relva ja selle omaniku andmed
 • pass või ID-kaart
 • elamisluba (välismaalane)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõendi
 • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks)

Vaata lisaks: