JP kasutusõiguse luba

Jahimaa on jahiulukite vabaks elamiseks sobiv ja jahipidamiseks kasutatav ala ning see on jaotatud jahipiirkondadeks mille minimaalne suurus on 5000 ha. Jahimaa antakse kasutusse jahipiirkondade kaupa jahipiirkonna kasutusõiguse loaga.

Jahipiirkonna kasutusõiguse luba

 (1) Jahipiirkonna kasutusõigus antakse jahipiirkonna kasutusõiguse loaga.

 (2) Jahipiirkonna kasutusõiguse luba on õigus saada:
 1) Eestis registreeritud juriidilisel isikul;
 2) riigiasutusel.

 (3) Jahipiirkonna kasutusõiguse loa annab ja lubade üle peab arvestust Keskkonnaamet (edaspidi loa andja).

 (4) Jahipiirkonna kasutusõiguse luba antakse kümneks aastaks.

 (5) Jahipiirkonna kasutusõiguse luba antakse tingimusel, et loa taotlejal on samas jahipiirkonnas kinnisasi või vähemalt ühe samas jahipiirkonnas kinnisasja omava maaomanikuga kirjalik kokkulepe jahindustegevuse korraldamiseks tema kinnisasjal.

 (6) Kui ühe ja sama jahipiirkonna kasutusõiguse saamiseks on esitatud kaks või enam taotlust ja kõik taotlejad ei nõustu nendele ühise kasutusõiguse andmisega, eelistatakse taotlejat, kellel on jahipiirkonna piires suurema pindala ulatuses kokkulepe maaomanikega jahipidamise korraldamiseks nende kinnisasjadel.

 (7) Jahipiirkonna kasutusõiguse loale kantakse:
 1) jahipiirkonna kasutaja nimi, registrikood, asukoha- ja kontaktandmed;
 2) loa kehtivuse algus- ja lõpptähtaeg;
 3) seadusest või kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast tulenevad piirangud ja tingimused;
 4) jahiulukite seire korraldamise kohustus;
 5) jahiulukite teadusuuringute korraldamisega seotud piirangud ja tingimused.

 (8) Jahipiirkonna kasutusõiguse loale lisatakse jahipiirkonna piirikirjeldus ja kaart.

 (9) Jahipiirkonna kasutusõiguse loa vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega.