Jahikoera kasutamine

Jahikoera kasutamine

 (1) Jahipidamisel tohib kasutada jahikoera, kellel on jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument ning kes on kiibistatud või tätoveeringuga märgistatud. Jahikoeraga jahipidamisel peab kaasas olema jahikoerapass või muu jahikoera tõugu tõendav dokument.

 (2) Jahipidamisel kasutada lubatud koeratõugude nimekirja kehtestab keskkonnaminister jahieeskirjas.

 (3) Jahikoerapassi annab ja antud jahikoerapasside arvestust peab Keskkonnaamet või käesoleva seaduse § 10 lõike 1 alusel Keskkonnaministeeriumiga halduslepingu sõlminud isik.

 (4) Jahikoerapassi taotlemise ja andmise korra ning passi vormi kehtestab keskkonnaminister määrusega.

 (5) Väljaspool jahikoeraga jahipidamiseks lubatud aega tohib jahikoera:
 1) kasutada haavatud, surnud ning liiklusõnnetuses ja muul viisil viga saanud uluki otsimiseks;
 2) jooksutada ilma ulukit laskmata jahipiirkonna kasutaja kirjaliku loaga määratud kohas 1. septembrist 30. septembrini;
 3) katsetada ja õpetada maaomaniku või jahipiirkonna kasutaja ettepanekul Keskkonnaameti kirjaliku loaga määratud ajal ja kohas.

Käesoleval ajal annab jahikoera passe ja peab jahikoerte passide arvestust Jahikoerte Tõuühing.